Лабораторія біохімії крові

Колектив

Лабораторія біохімії крові (далі - лабораторія). Під такою назвою функціонує з 1999 року. Попередні назви: відділ синтезу протилейкозних препаратів, відділ біохімії, лабораторія коагулогії. Керівниками лабораторії були проф. Б.М. Туркевич, проф. В.А. Монастирський та д.ф.н. О.М.Черпак.

На даний час завідувачем лабораторії є Даниш Тарас Васильович – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник. У штаті лабораторії є 2 старших наукових, 3 молодших наукові співробітники, 2 лаборанти 1 категорії.

В лабораторії

Основний напрям діяльності лабораторії – розробка нових методів виділення та очищення білків з плазми крові та продуктів її субфракціонування з метою отримання лікувальних та діагностичних препаратів. В основі створених технологій одержання препаратів лежать сучасні методи фракціонування, зокрема, методи афінної хроматографії. У лабораторії протягом тривалого часу для біоспецифічної хроматографії різноманітних білкових факторів зсідання крові та фібринолізу вивчаються та на практиці застосовуються макропористі кремнеземні сорбенти. У ході наукових досліджень встановлено, що основною перевагою кремнеземних сорбентів є висока стабільність, легкість регенерації, стійкість до мікроорганізмів, хімічних речовин та процесу стерилізації. З використанням даного типу матриць синтезовано та вивчено властивості низки сорбентів з лігандами різного походження, придатних для різноманітних цілей. Зокрема, апробовані сорбенти для ефективного виділення та очищення наступних препаратів: тромбіну, плазміногену, плазміну, ацильованого плазміноген-стрептокіназного комплексу, антитромбіну ІІІ, урокінази, імуноглобуліну G, апротиніну.

В лабораторії

Останні дослідження показали можливість використання сорбентів для одержання факторів зсідання крові VII, VIII, IX та X. Дослідженнями співробітників лабораторії доведено, що застосування кремнеземних афінних сорбентів для виділення білкових факторів можна легко поєднати з використанням сучасних методів антивірусної обробки з метою одержання високоактивних вірусбезпечних препаратів.

Одним з напрямків досліджень лабораторії є створення наборів сорбентів з біоімітуючими лігандами для експрес-аналізу протеоміксу біологічних рідин.

Наукові розробки лабораторії впроваджені у вигляді патентів, реєстраційних карт технологій, зареєстрованих авторських прав, інформаційних листів, наказів МОЗ України. Результати досліджень представлені на численних наукових форумах.

На даний час виконується науково-дослідна робота: “Розробка основних критеріїв застосування кремнеземних сорбентів з біоімітуючими лігандами-барвниками для одержання діагностичних та терапевтичних білкових препаратів”. Перспективна НДР "Одержати нові біоспецифічні сорбенти на основі кремній-неорганічних матриць та дослідити їх основні властивості та ефективність застосування у технологіях фракціонування плазми крові".

В лабораторії

Основні методи, якими володіють співробітники лабораторії: методи білкової хімії, фракціонування плазми крові (спиртове, сольове, ПЕГ-переосадження тощо), афінна та іонообмінна хроматографія, гель-фільтрація, діаліз, спектрофотометрія, методи визначення активності протеїназ (з хромогенними субстратами, коагулологічні з білковими субстратами), електрофоретичні методи дослідження, імуноферментні дослідження, сольвент-детергентний та інші методи антивірусної обробки.

В лабораторії

Лабораторія атестована Держспоживстандартом України на право проведення вимірювань у сфері охорони здоров’я. Співробітники лабораторії пройшли курси спеціалізації з "Клінічної лабораторної діагностики" і володіють сучасними методами ідентифікації маркерів гематологічних захворювань. 

тел. (032) 237-39-19